Rada školy

Na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského pôsobí okrem iných organizácii aj Rada školy. Stretáva sa pravidelne 3-krát do roka a spoločne rokuje o fungovaní a chode nášho gymnázia.

Rada školy funguje na základe štatútu v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Členovia Rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Okrem iného sa spomedzi členov volí aj predseda Rady školy, ktorý zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia Rady školy. Po uplynutí členstva v Rade školy v zmysle štatútu sa mení aj zloženie Rady školy. Tak sa aj názory a nápady menia a obohacujú, a to napomáha väčšiemu formovaniu nášho gymnázia.

Rada školy je zložená z 11 členov. Členmi školskej rady na školský rok 2022/2023 sú 2 pedagogickí zástupcovia (Pavol Macko, Ladislav Ružička), 1 zástupca nepedagogických pracovníkov (Jozefína Tarhaničová), 4 zástupcovia rodičov (Eva Zuzana Jenčušová, Vladislav Hudák, Ivan Jiříček, Daniel Rusnák), 1 zástupca študentov (Jakub Oravec) a 3 zástupcovia delegovaní zriaďovateľom (Rudolf Bauer, Ing. Ján Kokarda, Ivana Kostúrová – sr. Justína).

Práca Rady školy je veľmi obsiahla a široká. Rada školy sa vyjadruje k všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú na prácu gymnázia a k nemu pričlenených školských zariadení. Okrem iného uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa, vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia a má na zreteli základné princípy katolíckej a dominikánskej školy, vyjadruje sa k návrhom predloženým riaditeľom školy, ktoré sa týkajú počtu prijímaných žiakov, zavedenia študijných alebo učebných odborov a ich zamerania, školského vzdelávacieho programu a výchovného programu, rozpočtu školy a školských zariadení, vykonávania podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia, správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, správy o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, informácií o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu a mnohých ďalších vecí.

Práca Rady školy na našej škole je veľakrát skrytá a žiakmi, pedagógmi či rodičmi nepostrehnuteľná. No tí, ktorí vidia do jej práce, vedia ju oceniť a zhodnotiť. Bez nej a bez ich názorov a postrehov by naša škola nebola takou, akou je. Často skrytá práca, skryté rozhodnutia a rokovania posúvajú našu školu vpred a aj vďaka nim drží krok s dobou a stále patrí medzi tie najlepšie.

Každý jeden člen Rady školy má nezastupiteľné miesto a má čím obohatiť jednotlivé stretnutia. Pedagógovia poskytujú informácie z pohľadu učiteľov, rodičia sa delia o skúsenosti od žiakov, ktoré počúvajú vo svojich domácnostiach, zástupca žiakov prináša pohľady a postrehy od žiakov celej školy a nepedagogickí zástupcovia a delegovaní zástupcovia prinášajú pohľady z vonkajšieho sveta na naše gymnázium a nové návrhy a nápady na neustále zlepšovanie. Ich práca má nevyčísliteľnú hodnotu.

Chcem sa aj takto poďakovať v mene všetkých študentov a členov nášho GTA-čka za všetku prácu a pomoc, ktorú poskytla Rada školy našej škole aj tento školský rok, a tiež našej pani riaditeľke, sestre Adriáne, za úprimný záujem o dianie na škole a tvorivý prístup pri riešení všetkých záležitostí. A, samozrejme, aj vám všetkým, ktorí svojimi malými dielikmi napomáhate tvoreniu jednej veľkej rodiny a veľkého spoločenstva na našom Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského alebo inak aj GTA-čku.

Katarína Jiříčková, 3. B

Rada školy

News-ky

News-ky

piatok, 22 september 2023 08:06

Slávnostné prijatie prvákov do kolektívu GTA-čka sa už nezadržateľne blíži! Obleč sa ako z Disney...

pondelok, 18 september 2023 09:25

Hľadá sa 48 dobrodruhov z prvého, druhého, tretieho, štvrtého ročníka, kvinty, sexty či septimy ,...

piatok, 01 september 2023 14:49

Ponuka krúžkov pre žiakov 1.-4. ročníka (.pdf) Ponuka krúžkov pre žiakov PRIMA-KVARTA (.pdf)...

štvrtok, 31 august 2023 08:39

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Využite ešte poslednú možnosť prihlásiť sa na kurzy v jazykovej škole...

štvrtok, 24 august 2023 22:26

Prihláška na kurzy pre žiaka: JSGTA_prihlaska_student_23_24.docx Prihláška na kurzy pre...

štvrtok, 22 jún 2023 20:56

Na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského pôsobí okrem iných organizácii aj Rada školy. Stretáva sa...

News-ky

Info pre verejnosť

Info pre verejnosť

utorok, 21 marec 2023 07:46

Zastavte sa na chvíľku uprostred každodenných povinností a starostí a prijmite pozvanie na...

štvrtok, 25 august 2022 15:36

Dávame do pozornosti zážitky z letného tábora LeTomáš, ktorý sa konal v dňoch 4. - 8. 7. 2022. Po...

nedeľa, 15 máj 2022 21:58

{pgslideshow id=377|width=640|height=480|delay=3000|image=L} {phocagallery...

utorok, 21 december 2021 13:50

nedeľa, 30 máj 2021 12:05

Talkshow I. 1. talkshow s absolventmi školy pre žiakov 3. ročníka sa uskutoční 18.2.2021. Tu je...

nedeľa, 31 január 2021 12:01

Vianočný Absolventský Večierok organizujú absolventi v spolupráci s GTA od roku 2016. Súčasná...

Info pre verejnosť

Úspechy

Úspechy

sobota, 26 november 2022 15:19

Blahoželáme našim chlapcom, ktorí ako najlepšie družstvo z Košického kraja zabojujú na celoštátnom...

utorok, 01 november 2022 12:13

Pokračovatelia Novembra je súťaž študentských parlamentov stredných škôl, do ktorej sa zapojili aj...

štvrtok, 20 október 2022 14:52

19. októbra 2022 sa konalo v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade slávnostné...

nedeľa, 04 september 2022 20:39

Slovenská tínedžerka Zuzana Paňková má striebro: Z vidiny medaily sa mi zatočila hlava!...

nedeľa, 08 máj 2022 13:38

15. apríla 2022 sa náš tím v zložení Alexander Jandošek , Bianka Sabolová a Klára Genčúrová (2. B)...

streda, 27 apríl 2022 18:50

Na súťaži Prezentiáda sa naša škola zúčastňuje už niekoľko rokov a takmer vždy sa nám podarilo...

Úspechy

O nás v médiách

O nás v médiách

sobota, 01 apríl 2023 22:04

Reportáž o Klube moderných učiteľov, ktorý sa realizuje na našej škole, nájdete na tomto odkaze:...

sobota, 22 január 2022 09:03

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil rebríček škôl za školský rok 2020/2021....

piatok, 12 marec 2021 09:51

Prostredníctvom hodinového dokumentu rádia Lumen môžete nahliadnuť do života nášho Gymnázia sv....

O nás v médiách

Fotografie

Zo života školy
Tematické utorky
Tematické utorky
Tematické utorky
Tematické utorky
Tematické utorky
Tematické utorky
Tematické utorky
Tematické utorky
Tematické utorky
Tematické utorky
Tematické utorky
Tematické utorky
Tematické utorky
Tematické utorky
Tematické utorky
Tematické utorky
Tematické utorky
Tematické utorky
Tematické utorky
Tematické utorky
Prezentovanie ERASMUSU
Prezentovanie ERASMUSU
Prezentovanie ERASMUSU
Prezentovanie ERASMUSU
Zo života školy
Naša spolupráca
Naša spolupráca
01

Otvorený dialóg

02

Služba mladému človeku

03

Boh v centre

04

Láska k pravde

Škola vo svetle dominikánskej spirituality
Adresa
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského
Zbrojničná 3
Košice 040 01
Telefón
+421 55 62 227 95